MP elected from Tripura

BJP Lok Sabha Lok Sabha Election 2019 parliament Speaker Tripura

Both Lok Sabha seats from Tripura was won by BJP.

1- Tripura West Pratima Bhoumik Bharatiya Janata Party
2- Tripura East (ST) Rebati Tripura Bharatiya Janata Party